Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN Reuvers Assurantiën V.O.F.

Artikel 1. ALGEMEEN

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere vorm van dienstverlening, opdrachten van Reuvers Assurantiën V.O.F. in opdracht van en voor rekening en risico van de verzekeringnemer verricht.1.2 Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn.

1.3 De rechten en verplichtingen uit overeenkomsten tussen Reuvers Assurantiën V.O.F. en de verzekeringnemer kunnen door verzekeringnemer niet aan derden worden overgedragen, tenzij met schriftelijke toestemming van Reuvers Assurantiën V.O.F..

1.4 De gedrag- en beroepsregels van Reuvers Assurantiën V.O.F. maken deel uit van deze algemene voorwaarden. De verzekeringnemer verklaart de daaruit voortvloeiende verplichtingen steeds te zullen respecteren.

Artikel 2. AANBIEDINGEN

Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of vermeldt. Een aanbieding die een termijn bevat kan door Reuvers Assurantiën V.O.F. desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de opdracht, mits binnen 5 werkdagen na ontvangst van die opdracht.

Artikel 3. OVEREENKOMSTEN

3.1 Een overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen doordat Reuvers Assurantiën V.O.F. uitvoering geeft aan het mondelinge, schriftelijke en/of elektronisch gedaan verzoek tot het verrichten van een dienst dan wel de opdracht schriftelijk is bevestigd dan wel met de uitvoering van de opdracht is begonnen, en na acceptatie door de verzekeringsmaatschappij. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de bepalingen opgenomen in de onderliggende polis van de verzekeraar en deze algemene voorwaarden.

3.2 Een overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit inhoud, aard of strekking van de overeenkomst anderszins voortvloeit, of partijen nadrukkelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 4. PRIJZEN

4.1 Alle prijsopgaven en de prijzen die Reuvers Assurantiën V.O.F. in rekening brengt, zijn de op het moment van de aanbieding c.q. van het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen inclusief assurantiebelasting en andere op de overeenkomst vallende kosten en tarieven in euro’s, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De prijzen zijn exclusief BTW indien er sprake is van BTW plichtige overeenkomst.

4.2 Indien na het sluiten van de overeenkomst eventuele belastingen en/of andere factoren die de prijs van de diensten mede bepalen, een wijziging ondergaan, is Reuvers Assurantiën V.O.F. gerechtigd deze prijswijzigingen door te voeren.

4.3 Prijs en wijzigingen in de voorwaarden geven de verzekeringnemer het recht om de overeenkomst te ontbinden, mits dit door de polisvoorwaarden van de betreffende maatschappij wordt toegestaan. Een ontbinding als voormeld geeft verzekeringnemer geen recht op vergoeding van enigerlei schade.

Artikel 5. BETALING

5.1 Betaling (incasso) loopt via de verzekeringsmaatschappij, mits anders overeengekomen en dient plaats te vinden zonder enige opschorting of verrekening en conform de vooraf kenbaar gemaakte betalingscondities.

5.2 De verzekeringnemer is in verzuim na verloop van de in lid 1 van dit artikel genoemde betalingstermijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan verzekeringnemer al dan niet kan worden toegerekend.

5.3 Onverminderd de haar verdere toekomende rechten, is de verzekeraar en of Reuvers Assurantiën V.O.F. als dan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1,5% per maand of een gedeelte van een maand, te berekenen vanaf de betreffende vervaldag.

5.4 Alle door Reuvers Assurantiën V.O.F. gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in het kader van een geschil met verzekeringnemer, zowel eisende als verwerende, komen voor rekening van verzekeringnemer.

Artikel 6. ANNULERING

Na aangaan van een verzekering kan de verzekeringnemer na ontvangst van de polis de verzekering binnen 2 weken na ontvangst retourneren zonder daarvoor kosten verschuldigd te zijn. Na het verstrijken van 2 weken is annuleren niet meer mogelijk.

Artikel 7. TERMIJNEN

7.1 Termijnen, waarbinnen een dienst dient te zijn afgerond, zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Een overeengekomen termijn geldt niet als fatale termijn en worden slechts bij benadering aangegeven, ook niet indien deze door verzekeringnemer uitdrukkelijk is aanvaard. Bij niet-tijdige nakoming is Reuvers Assurantiën V.O.F. dan ook eerst na schriftelijke ingebrekestelling in verzuim.

7.2 De genoemde termijn wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met de periode(n) gedurende welke:

– er sprake is van vertraging in de verzending en/of van enige andere de uitvoering tijdelijk verhinderende omstandigheid, ongeacht of dit Reuvers Assurantiën V.O.F. kan worden toegerekend;

– verzekeringnemer in één of meer verplichtingen jegens Reuvers Assurantiën V.O.F. tekortschiet of er gegronde vrees bestaat dat hij daar in tekort zal schieten, ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet;

-verzekeringnemer Reuvers Assurantiën V.O.F. niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren; deze situatie doet zich onder meer voor in de verzekeringnemer het nalaat de voor de uitvoering benodigde gegevens, zaken of faciliteiten te beschikking te stellen van Reuvers Assurantiën V.O.F..

Artikel 8. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

8.1 Reuvers Assurantiën V.O.F. zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap en met inachtneming van de gedrag- en beroepsregels. Reuvers Assurantiën V.O.F. verklaart tegenover de verzekeringnemer de zorg te betrachten dien van en redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mag worden verwacht.

8.2 Reuvers Assurantiën V.O.F. is gerechtigd zonder toestemming van de verzekeringnemer de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door derden die niet in dienst zijn bij Reuvers Assurantiën V.O.F..

8.3 Verzekeringnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze en waarvan Reuvers Assurantiën V.O.F. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de verzekeringnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Reuvers Assurantiën V.O.F. worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Reuvers Assurantiën V.O.F. zijn verstrekt, heeft Reuvers Assurantiën V.O.F. het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extrakosten tegen de gebruikelijke tarieven aan verzekeringnemer in rekening te brengen.

8.4 De verzekeringnemer staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Reuvers Assurantiën V.O.F. verstrekte gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.

8.5 Indien verzekeringnemer daarom verzoekt, worden de verstrekte bescheiden aan de geretourneerd.

Artikel 9. RECLAME / KLACHTEN

9.1 Reclames m.b.t. de te verrichten werkzaamheden dienen schriftelijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of de informatie waarover de verzekeringnemer reclameert te worden ingediend.

9.2 Reclames m.b.t. de factuur dienen binnen 8 dagen na ontvangst te worden ingediend.

9.3 In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft de verzekeringnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte bedrag, of het kosteloos verbeteren en/of opnieuw verrichten van de afgekeurd werkzaamheden.

9.4 Reclame is niet mogelijk indien:

– verzekeringnemer niet aan zijn verplichtingen jegens Reuvers Assurantiën V.O.F. (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan.

– Indien aan het uitgevoerde werk en/of levering andere en/of zwaardere eisen zijn gesteld, dan bij het tot stand komen van de overeenkomst bekend waren.

9.5 Het in behandeling nemen van een reclame schort de betalingsverplichting van de verzekeringnemer niet op.

9.6 Indien buiten de boven omschreven gevallen aan een klacht aandacht wordt geschonken, geschiedt dit geheel onverplicht en kan verzekeringnemer hieraan geen rechten ontlenen.

Artikel 10. NIET-NAKOMING / ONTBINDING / OPSCHORTING

10.1 De verzekeraars zijn bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechtelijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering op te schorten, zulks onverminderd de haar overigens toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), indien de verzekeringnemer (niet limitatief) in strijdt handelt met enige bepaling van de overeenkomst, surseance van betaling aanvraagt, aangifte tot faillietverklaring doet of het faillissement van de verzekeringnemer wordt aangevraagd, komt te overlijden, enzovoort.

10.2 Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing indien verzekeringnemer, na daar toe schriftelijk te zijn uitgenodigd, niet binnen zeven dagen naar het oordeel van verzekeraar passende zekerheid heeft gesteld.

Artikel 11. AANSPRAKELIJKHEID

11.1 Voor alle schade van de verzekeringnemer, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door niet, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, is de aansprakelijkheid van Reuvers Assurantiën V.O.F. in ieder geval beperkt tot maximaal bedrag van de kosten van de te sluiten verzekering.

11.2 Voor alle indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van de verzekeringnemer, of andere bedrijfsschade, op enigerlei wijze verband houdende met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door Reuvers Assurantiën V.O.F., is deze nimmer aansprakelijk.

11.3 Reuvers Assurantiën V.O.F. kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of teloorgang van de bij hem of derden opgeslagen gegevens en bescheiden van verzekeringnemer.

11.4 Reuvers Assurantiën V.O.F. is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van gegevens en/of bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post of koerierdienst, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens verzekeringnemer. Reuvers Assurantiën V.O.F. of derden.

11.5 Reuvers Assurantiën V.O.F. heeft een inspanningsverplichting.

11.6 De verzekeringnemer vrijwaart Reuvers Assurantiën V.O.F. tegen alle aanspraken van derden, welke direct of indirect met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.

11.7 De plicht van verzekeringnemer tot vrijwaring van Reuvers Assurantiën V.O.F. vervalt indien en voor zover de verzekeringnemer aantoont dat de schade het directe gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van Reuvers Assurantiën V.O.F..

Artikel 12. OVERMACHT

12.1 Onder overmacht in de zin van deze algemene voorwaarden wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van Reuvers Assurantiën V.O.F., al dan niet ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar, ten gevolge waarvan de nakoming redelijkerwijs niet van Reuvers Assurantiën V.O.F. kan worden verlangd, zoals oorlog, overheidsmaatregelen, gebrek aan grondstoffen, fabrieks- of vervoersstoringen van welke aard dan ook, werk- stakingen, uitsluiting of gebrek aan personeel, quarantaine, epidemieën, vorstverlet, tekortkoming van derden die door Reuvers Assurantiën V.O.F. ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld (zoals te late levering door leveranciers), etc.

12.2 Overmacht geeft Reuvers Assurantiën V.O.F. het recht hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, hetzij de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. Ter zake van het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst blijft verzekeringnemer tot betaling gehouden.

Artikel 13. GEHEIMHOUDING / INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

13.1 Reuvers Assurantiën V.O.F. is – behoudens wettelijke verplichtingen tot openbaarmaking – verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht betrokken zijn. Dit betreft alle aan Reuvers Assurantiën V.O.F. verstrekte informatie, alsmede alle uit de werkzaamheden voortvloeiende (cijfermatige) resultaten. Tevens betreft dit alle door Reuvers Assurantiën V.O.F. aan verzekeringnemer versterkte adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen, die niet zijn bedoeld om derden hiervan te voorzien.

13.2 Verzekeringnemer verbindt zich tot volledige geheimhouding van alle gegevens en informatie betreffende Reuvers Assurantiën V.O.F. of haar bedrijf, zowel tijdens als na beëindiging van de overeenkomst en de relatie tussen partijen, voor zover deze gegevens vertrouwelijk zijn verstrekt of een kennelijk vertrouwelijk karakter hebben.

13.3 Reuvers Assurantiën V.O.F. behoudt zich alle rechten (van intellectuele eigendom) met betrekking tot de door haar geleverde zaken voor in de meest ruime zin des woords, in het bijzonder de auteursrechten op alle werken als bedoelt in artikel 10 van de Auteurswet. Verzekeringnemer verbindt zich deze rechten op geen enkele wijze, direct of indirect, te schenden of aan te tasten door gebruikmaking of anderszins en erkent dat Reuvers Assurantiën V.O.F. ter zake rechthebbende is.

Artikel 14. PARTIELE NIETIGHEID

Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met verzekeringnemer niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridische effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 15. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER

15.1 De vestigingsplaats van Reuvers Assurantiën V.O.F. is de plaats waar verzekeringnemer aan zijn verplichtingen jegens Reuvers Assurantiën V.O.F. moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten.

15.2 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Reuvers Assurantiën V.O.F. is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

15.3 Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen verzekeringnemer en Reuvers Assurantiën V.O.F. gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten. die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter.